Schéma zapojenia dvojokruhového plynového kotla: ako priviesť plyn

Hlavným účelom domácich plynových kotlov je zabezpečiť bývanie vykurovaním a teplou vodou. Inštaláciu takýchto zariadení nie je možné vykonávať samostatne, pretože montážne práce a prevádzka plynových spotrebičov sú spojené s určitými rizikami.

Vlastník domu je však priamo zapojený do návrhu kotolne, usporiadania vykurovacieho okruhu atď. Byť schopný na ovládanie výkonných umelcov je potrebné pochopiť, ako jednotka funguje, čo je schéma zapojenia dvojokruhového plynového kotla do centrálneho plynovodu a valcov s \ t modré palivo.

Odpovede na tieto otázky sú podrobne uvedené v článku. Okrem toho sme identifikovali technické požiadavky, ktoré sú dôležité v procese projektovania viazania kotla, jeho inštalácie a používania plynových zariadení.

Obsah článku:

 • Ako robiť dvojokruhové plynové kotly
  • Schéma vykurovacieho okruhu kotla
  • Prevádzka okruhu TÚV
 • Pripojenie zemného plynu
  • Spôsob spojenia s plynovým potrubím
  • Technické nuansy pripojenia
  • Použite pružnú hadicu
  • Obsahuje spojenie s valcami
 • Závery a užitočné video na túto tému

Ako robiť dvojokruhové plynové kotly

Plynové spotrebiče sú spravidla inštalované pod kúrením systém uzavretého typukde hodnota tlaku vody nie je vyššia ako 0,3 MPa. Ak budeme hovoriť o tom, ako správne pripojiť domáce plynový kotol, odpoveď je zrejmá.

Tradične sa používa schéma umelej cirkulácie chladiva s expanznou nádobou. Na prípravu teplej vody s plynovým zariadením sa používa centralizovaný prívod studenej vody s tlakom 0,02–1,0 MPa.

Plynový dvojitý kotol

Plynové zariadenie zriadené v súkromnom dome podľa schémy dvojokruhového fungovania. Takéto systémy sú široko používané v prímestských bytových projektoch, ako aj v mestských súkromných budovách.

Presné hodnoty sú určené konkrétnou značkou zariadenia a výrobcu. Voľba dvojokruhového kotla Vyrába sa podľa špecifických podmienok inštalácie.

Schéma vykurovacieho okruhu kotla

Vykurovací okruh plynového kotla je štandardne určený na plnenie prívodu studenej vody centrálneho vodovodu. Je tiež možné prevádzkovať vykurovacie zariadenia, keď sa ako chladiaca kvapalina používa voda s nemrznúcou zmesou na báze glykolu (C2H4(OH)2), certifikovaný podľa GOST.

Schéma zapojenia

Štrukturálna schéma prevádzky zariadení určených na prácu s dvoma okruhmi. S jedným (centralizovaným) prívodom studenej vody je zabezpečené efektívne vykurovanie a zásobovanie teplou vodou pre obytné a iné priestory (+)

Chladivo prichádzajúce z vratného potrubia vykurovacieho okruhu sa posiela cez filter do tepelného výmenníka, ktorého konštrukcia poskytuje možnosť počiatočného plnenia a periodického napájania vykurovacieho okruhu centralizovanou vodou vodovod.

Ďalší pohyb chladiva aktivuje obehové čerpadlo, ktorého konštrukcia obsahuje automatický výstup vzduchu. Potom prúdenie vody prechádza cez zónu minimálneho prietokového senzora chladiaceho média a privádza sa na vstup prvého (vonkajšieho) okruhu koaxiálneho tepelného výmenníka.

Voda prechádza cez výmenník tepla a ohrieva sa energiou spaľovacieho plynu.

Vnútorná schéma dvojokruhového kotla

Vnútorný obsah dvojokruhového plynového systému je zostavený zo súboru nasledujúcich komponentov: spaľovacia komora (uzavretý typ), výmenník tepla, plynový horák, cirkulačné čerpadlo, výmenník tepla (+)

Na výstupe výmenníka tepla, v potrubí privádzajúcom chladivo, je ponorený teplotný snímač. Je tiež namontovaný poistný ventil pružinové, vybavené mechanizmom na odľahčenie tlaku.

Horný limit otvorenia bezpečnostného zariadenia je 0,3 MPa. Napájacie vedenie obsahuje aj membránovú expanznú nádrž.

Prevádzka okruhu TÚV

Schéma zásobovania teplou vodou funguje takto: studená voda z vodovodu pod tlakom systému centralizovaného zásobovania vodou je privádzaná cez sieťový filter do vodnej jednotky. Konštrukcia jednotky z mosadze poskytuje možnosť počiatočného plnenia a periodického napájania systému TÚV.

Obsah plynového kotla

Vzhľad domáceho zariadenia ohrevu vody z plynu s uzavretým a otvoreným krytom. Ide o jednu z najbežnejších konštrukcií plynových kotlov na domáce použitie, ktoré sa používajú v domácnostiach (+)

Ďalej, cez inštalačnú oblasť snímača prietoku vody a cez magnetické zariadenie proti zmenšovaniu vodného kameňa, voda vstupuje do vnútorného kanála koaxiálneho výmenníka tepla vyrobeného z medi. V dôsledku výberu tepla zo stien tepelného výmenníka ohriateho chladiacou tekutinou prechádzajúcou do vykurovacieho okruhu sa studená voda ohrieva.

Spôsob prípravy teplej vody umožňuje dočasné odstavenie cirkulačného čerpadla kotla. Na výstupe výmenníka tepla je ponorený teplotný snímač, ktorý odstraňuje prevádzkové parametre prívodného vedenia.

Na prívodnom potrubí kotla je nainštalovaný druhý pružinový poistný ventil s odľahčením tlaku. Limit odozvy je zvyčajne 1,0 - 1,1 MPa.

Pripojenie zemného plynu

Plynový kotol je určený na pripojenie zemného plynu, ktorého technické vlastnosti zodpovedajú GOST 5542. Palivo sa spravidla dodáva z nízkotlakového plynovodu s veľkosťou 0,0013 - 0,0020 MPa. Na prívodnom potrubí sú inštalované sieťky filtrov a regulačný ventil zapaľovania.

Pripojenie plynového kúrenia

Klasická možnosť pripojenia typická pre väčšinu plynových zariadení s dvoma pracovnými okruhmi. Ako je znázornené na obrázku, ako hlavné potrubia sa použili polypropylénové potrubia.

Elektromagnetický plynový ventil udržuje stabilitu tlaku plynu na vstupe do mechanizmu horáka kotla. Preto, bez ohľadu na kolísanie tlaku plynu na linke, je zaručená stabilná a bezpečná funkčnosť s vysokou účinnosťou.

Elektronické riadenie upravuje výkon plynového horáka v rozsahu 40-100% deklarovaného menovitého výkonu.

Spôsob spojenia s plynovým potrubím

Pred zvážením možností pripojenia zemného plynu do kotla je potrebné pripomenúť stanovené pravidlá prevádzky takýchto zariadení. Plynové kotly sú technologické objekty so zvýšeným nebezpečenstvom.

Inštalácia, pripojenie a prevádzka takýchto systémov si vyžaduje dodržiavanie platných bezpečnostných noriem.

Inštalácia plynového kotla

Príklad správnej inštalácie vykurovacieho systému a teplej vody, keď je zariadenie inštalované v samostatnej miestnosti, ktorá má status pomocného zariadenia. Inštalácia takýchto zariadení v súlade so všetkými pravidlami a predpismi presne navrhuje tento prístup.

Plynové kotly sa montujú len do priestorov vhodných na inštaláciu (kuchyne, chodby, technické miestnosti). Týka sa to priestorov verejných výrobných budov, súkromných domov, chát. Všetky tieto vlastnosti musia spĺňať požiadavky na účinnú ventiláciu.

Súlad sa spravidla určuje pomocou SNiP 42-01-2002 a SNiP 2.04.08-87. Riešenie problému, ako pripojiť kotol na plynové potrubie, je potrebné mať na pamäti, že prevádzka zariadenia vyžaduje konštrukciu mechanizmu odstránenie dymu do atmosféry. Okrem toho je potrebné zaistiť prívod atmosférického vzduchu pre účinný proces spaľovania.

Pripojovacie body na kotle

Pripojenie inštalácie zahŕňa niekoľko miest rôzneho určenia - plyn, vodu, vzduch. Každý uzol je pripojený podľa stanovených noriem, ako aj podľa pokynov výrobcu zariadenia.

Kotly na plyn, ktoré podporujú funkciu prirodzeného vypúšťania produktov spaľovania, sa majú inštalovať v tesnej blízkosti prirodzených komínov.

Pre zariadenia, ktorých konštrukcia zahŕňa prívod vzduchu priamo v mieste inštalácie, je potrebné zabezpečiť normálnu úroveň vypúšťania vzduchu. Vo vnútri týchto priestorov musí byť vzduch bez prachu a chemických nečistôt.

Technické nuansy pripojenia

Proces pripojenia plynového kotla k plynovodu s flexibilnou hadicou sprevádza jeho technologické a technické vlastnosti. Pokladanie plynovodu a následné napojenie na kotol sú prípustné len pre plynových špecialistov.

Pripojenie kotlov špecialistami

Práce na plynovode a činnosti zamerané na pripojenie plynu sú koordinované s organizáciami zodpovednými za prevádzku plynárenských sústav. Okrem toho je práca na plynovodoch povolená len odborníkom na plyn. Všetky tvrdenia o možnom vzájomnom spojení sú neopodstatnené.

Pred pripojením plynového kotla vyčistite dodávanú časť potrubia od iných látok, nečistôt a nečistôt. Táto požiadavka je obzvlášť dôležitá pre inštaláciu na používané systémy.

Prívod plynu musí byť vybavený uzatváracími ventilmi určenými na prevádzku v plynnom médiu, doplneným tepelným blokovacím zariadením (TAE). Pred pripojením plynovodu k kotlu je potrebné skontrolovať tesnosť všetkých prípojok a prípojok plynového potrubia skúšobným tlakom najmenej 0,15 ATI.

Prierez spalín by mal zodpovedať priemeru dýzy na zariadení na ochranu prietoku. Zúženie vstupnej časti spalinového potrubia je povolené, ale len vtedy, ak je to odôvodnené výpočtami (podľa noriem GOST), že linka funguje správne.

Výfukové plyny potrubia sa skracujú (ak je to možné) s určitým skreslením vo výstupe na komín.

Skúška tesnosti

Kontrola tesnosti plynových prípojok je postup, ktorý je povinný v prípade inštalácie, pripojenia na plynovú prípojku a prevádzku kotla. Až po úspešnom overení je povolené uviesť zariadenie do prevádzky.

Vedenie prívodu plynu do kotla sa spravidla vyrába na báze kovovej rúrky. Je možné stavať prívodné vedenia na báze oceľových a medených rúr.

Medzitým nie je vylúčená ani prípustná inštalácia plastových rúr (viacvrstvová, s metalizovanou vrstvou). Avšak polyméry sa môžu používať len vo vnútri budov, ktoré nie sú vyššie ako tri poschodia.

Použite pružnú hadicu

Je možné pripojiť zdroj plynu k kotlu pomocou flexibilná hadica.

Podmienka použitia flexibilnej hadice:

 • odolnosť voči plynnému prostrediu;
 • súlad s pracovným (skúšobným) tlakom;
 • dodržanie pracovnej (testovacej) teploty.

Uvedené charakteristiky a parametre môžu byť prevzaté z technického pasu zariadenia kotla. V tomto prípade musí mať ohybná hadica priemer 20 mm a dĺžka puzdra nesmie presiahnuť 1,5 m.

Plynové pružné hadicové pripojenie

Príklad pripojenia plynového potrubia s centrálnym potrubím s flexibilnou hadicou. V takýchto prípadoch sa používajú špeciálne rukávy, ktoré sa od ostatných líšia predovšetkým charakteristickou farbou. Plynové hadice sú určené pre vysoké tlaky a teploty.

Pripojenie pružnými hadicami (rukávmi) musí byť vykonané v plnom súlade s inštalačnými predpismi uvedenými v sprievodnej dokumentácii výrobcu produktu.

Obsahuje spojenie s valcami

Často sú pripojené pružné hadice (rukávy) SG valce s inštaláciou kotla. Na zapnutie kotla v takomto režime je však potrebné vykonať niekoľko nastavení pre prepnutie zariadenia do prevádzky s plynom vo fľašiach.

Ak návrh kotla podporuje podobnú možnosť výkonu, inštrukcia popisuje postupnosť operácií.

Tu sa technologické požiadavky kladené na rukávy pružnej štruktúry prakticky nelíšia od požiadaviek na pripojenie na centralizovanú diaľnicu. Tiež priemer puzdra nie je menší ako 20 mm s dĺžkou nepresahujúcou 1,5 m. reduktorna tlak 2,9 kPa (parné prostredie).

Nesprávne pripojenie plynového kotla

Príklad neprijateľnej inštalácie plynového vykurovacieho systému, keď sú v blízkosti zariadenia umiestnené fľaše na skvapalnený plyn. Táto možnosť pripojenia je v rozpore s existujúcimi pravidlami. Valce sa vždy nachádzajú v samostatnom priestore mimo priestorov.

Pre prípady kŕmnych kotlov so skvapalneným skvapalneným plynom boli schválené samostatné normy, ktoré sa týkajú najmä skladovania a prevádzky fliaš. Tieto normy napríklad neumožňujú umiestniť nádoby do otvorených oblastí slnka, v blízkosti zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

Jedným z hlavných zákazov je tabu o inštalácii plynových zariadení priamo v budovách.

Uvádza sa prehľad plynových kotlov na skvapalnený fľaškový plyn. \ T tohto článku.

Použitie plynových kotlov v praxi, vrátane domácej sféry, by sa preto malo považovať za zodpovedné za činnosť, ktorej presnosť určuje stupeň bezpečnosti.

Závery a užitočné video na túto tému

Niekoľko užitočných tipov na inštaláciu plynového kotla vám pomôže overiť správnu inštaláciu zariadenia.

So všetkou dokonalosťou plynových zariadení, v prítomnosti automatizácie a vážnej technologickej ochrany, pripojenie systému vyžaduje dodržiavanie stanovených pravidiel a predpisov. Bez toho nie je možné zaručiť spoľahlivosť plynových kotlov.

Je niečo, čo by ste mali doplniť, alebo ste mali nejaké otázky týkajúce sa pripojenia dvojokruhového plynového kotla? Komentáre k publikácii môžete zanechať a zúčastniť sa diskusií o predloženom materiáli. Blok pre spätnú väzbu je uvedený nižšie.

Prehľad plynových kotlov na skvapalnený plyn balón: Ako si vybrať

Prehľad plynových kotlov na skvapalnený plyn balón: Ako si vybraťVykurovacie Kotly

Ak sa pripájate k centrálnej plynovodu nie je možné, niektorí majitelia súkromných domov sú riešené na usporiadanie autonómne plynofikácia. Srdcom takéhoto systému sa stáva plynový kotol skvapalnen...

Čítaj Viac
Komín na plynový kotol: normy a požiadavky na inštaláciu

Komín na plynový kotol: normy a požiadavky na inštaláciuVykurovacie Kotly

Ak je na vykurovanie v dome zvolený plyn, je potrebné dbať na odstránenie produktov spaľovania. To znamená, že je potrebné zvoliť a správne nainštalovať komín pre plynový kotol. Dodržiavanie pravi...

Čítaj Viac
Zariadenie a princíp činnosti automatizácie kotlov na plynové kúrenie

Zariadenie a princíp činnosti automatizácie kotlov na plynové kúrenieVykurovacie Kotly

Domáce spotrebiče, ktoré pracujú so skvapalneným alebo zemným plynom, nevyžadujú od vlastníkov neustálu pozornosť a kontrolu. Túto úlohu vykonávajú automatické zariadenia pre kotly na plynové kúre...

Čítaj Viac