Förgasning av ett hus: anslutning till en gasledning

Frågan om uppvärmning och varmvatten i ett privat hus kan lösas på olika sätt: el, fast bränsle, solens energi, vind, vatten. Men ledaren bland resurserna är gas, så förgasningen av ett hus är ett bra alternativ för dem som inte brukar spara på sin komfort.

Och om gasledningen är placerad i närheten, kan du göra en gren till din webbplats. Och hur exakt att implementera och ordna det - vi kommer att titta på den här artikeln. Låt oss vara uppmärksamma på utarbetandet och utformningen av nödvändig dokumentation - vi kommer gradvis att överväga varje steg, utan vilken förgasning av ditt hus är omöjligt.

Artikelns innehåll:

 • Villkor för anslutning av huset till gasnätet
 • De viktigaste stadierna av förgasning hemma
  • Steg # 1 - teknisk dokumentation
  • Steg # 2 - Utarbeta ett anslutnings projekt
  • Steg # 3 - byggnads- och installationsarbete på platsen
  • Steg # 4 - Pipeline Insertion och System Launch
 • Nuans av förgasning i det lokala området
  • Val av rörledningstillägg
  • Val av material för rör
  • Värmepanna eller panna?
 • Priser för förgasning och sätt att spara
 • Slutsatser och användbar video om ämnet

Villkor för anslutning av huset till gasnätet

Förfarandet för teknisk koppling av privata stugor och andra byggprojekt för huvudstaden till gasnät anges i regeringens dekret RF-nummer 1314 från och med 30 december 2013.

Enligt detta dokument kan både färdigbyggda anläggningar och de som bara byggs eller rekonstrueras kopplas till gasdistributionsnät.

Men innan du samlar in dokumenten och ansöker om lokala organisationer, bör du först ta reda på om det i princip är möjligt att ansluta ditt avsnitt till huvudgasledningen. Naturligtvis kommer endast kompetenta specialister att kunna känna till alla nyanser, men vi kommer att försöka räkna upp de viktigaste problemen som kan uppstå vid förgasningen av huset.

Förgasning av ett privat hus

För att få godkännande för att ansluta stugan till gasledningen måste byggnaden ha minst en grund - grunden, väggarna, taket

Svårigheter kan uppstå i följande fall:

 • Långt avstånd från hem till motorväg - Att lägga en pipeline med flera kilometer kan resultera i en imponerande mängd.
 • Förekomsten av den federala vägen eller järnvägsspår på vägen - det är väldigt svårt och dyrt att ordna och genomföra "korsning" av en gren genom en upptagen väg, därför kommer du troligtvis att stöta på ett misslyckande.
 • Stigen genom privat egendom - Om gasröret inte kan sättas in kring andra områden, är det nödvändigt att erhålla skriftligt samtycke från sina ägare, som kan, men är inte skyldiga att tillhandahålla det.
 • Svår terräng - Om terrängen är fylld med stenig mark, raviner och andra naturliga barriärer, blir en underjordisk rörledning ett dyrt och ibland ogenomförbart projekt.
 • Otillräcklig bandbredd - Om trycket i bagageutrymmet i sig är lågt kan frågan om nya anslutningar "frysas" på obestämd tid.

Därför, om vi inte pratar om en byggnad som redan har byggts om, men bara valet av en lämplig tomt för ett framtida hus, överväg alternativen med redan befintliga kommunikationer.

Helst bör byn förses med ett separat gasrör, från vilket det bara är nödvändigt att göra en gren till sitt territorium. I detta fall reduceras processen för förhandlingsprocedurer till ett minimum.

De viktigaste stadierna av förgasning hemma

För att starta en gas "episk" måste du ta reda på vems jurisdiktion är den största gasledningen som du planerar att ansluta till.

Detta är vanligtvis den lokala GorGaz, men om du inte har information om dess plats och kommunikationsmetoder, skicka en begäran till de lokala myndigheterna. Där inom 5 dagar ska du svara med information om den organisation som ansvarar för att utfärda tekniska specifikationer i ditt område.

Steg # 1 - teknisk dokumentation

För att slutföra projektet med den efterföljande installationen av rörledningen, måste du ta hänsyn till särdrag hos lokal lättnad och andra nyanser. Och detta kräver tekniska villkor.

För att få dem, förbereda följande uppsättning dokumentation:

 • Kopior av dokument som intygar ditt ägande av landet där stugan är belägen.
 • Originaler och kopior av handlingar som visar sökandens identitet - ett pass, fullmakt.
 • Situationsplan för uppgörelsen som indikerar det land där gasförsörjningen är nödvändig och själva motorvägens läge. Ett grafiskt schema med ett fragment av kadastralkartan är också lämplig.
 • Skriftligt samtycke från grannar (om ledningen för rörledningen kommer att läggas genom deras territorium).
 • Beräkning av den maximala timgastillförseln, om det planerade flödet överstiger 5 m3 (vanligtvis för privata stugor från 300 m2).

Om du inte vet hur du beräknar värmeförbrukningen korrekt kan du vidarebefordra den här uppgiften till den som utför tekniska villkor eller designern, som tillhandahåller information om kvantitet och kraft för gasanordningar, liksom storleken på området där fördes upphettning. Men majoriteten av privata hus och stugor faller under kategorin som inte kräver ytterligare värmeberäkningar.

Faser av tekniska förhållanden

Tekniska villkor och beräkning av kostnaden för anslutning till gasledningen bör utföras av gasdistributionsorganisationen utan att ta ut en separat avgift.

Därefter görs en begäran om tillhandahållande av tekniska tjänster som anger den sökandes personuppgifter (fullständigt namn, identifikationskod och bostadsadress) och det planerade datumet för inresa till huset, om vi talar om oavslutade konstruktion.

Dokument skickas till den organisation som ansvarar för den lokala bensinstationen, där de måste tillhandahålla antingen färdiga tekniska villkor eller ett motiverat vägran inom 2 veckor.

I det utfärdade dokumentpaketet anges de data på gasledningen som sökanden ska anslutas till, den maximala belastningen på filialen, tidpunkten för anslutningen, termen för de tekniska förhållandena, den rekommenderade diametern och rörmaterialet för rörledning. Dessutom kommer sökanden att behöva installera en gasmätare.

Mer detaljerat är frågan om att få tekniska villkor som vi har beaktat i i vår andra artikel.

Arkiveringsdokument

Om den beräknade gasförbrukningen per timme inte överstiger 300 m3, kan stugaägaren genast skicka in till gasdistribution organisation ansökan om anslutning till rörledningen, utan att vänta på tekniska villkor

Efter att ha studerat de angivna tekniska villkoren tecknar husägaren anslutningsavtalet och åtar sig att betala för arbetet enligt det schema och de avgifter som anges i dokumentet.

Steg # 2 - Utarbeta ett anslutnings projekt

När det första steget har slutförts och de tekniska specifikationerna har mottagits bör en organisation väljas som ska utarbeta projektet och förbereda husets gasförbrukningsnät för anslutning till huvudlinjen. Faktum är att gasdistributionsföretaget bara är skyldigt att ta en filial till din webbplats, och att lägga rör runt det lokala området och att distribuera inuti huset är redan ägarens uppgift.

Kontakta därför endast licensierade företag som är godkända för bygg- och installationsarbeten och specialiserat sig på utveckling av projekt för intern och extern gasförsörjning. Det blir inte överflödigt att kontrollera och rekommendationer från kunder, eftersom inte bara kostnaden och kvaliteten på arbetet utan också säkerheten för den framtida rörledningen är beroende av ditt beslut.

Private House Gasification Project

För att vara säker på att det inte finns något klagomål från GorGaz, efter att ha mottagit de tekniska villkoren kan du fråga om företag vars projekt inte orsakade klagomål

För att utarbeta ett projekt måste du tillhandahålla följande dokument:

 • En kopia av det tekniska passet till huset (eller ett byggprojekt för igångsättning).
 • Topografisk platsplan med alla gaserade anläggningar, verktyg och gasledning, godkänd i gastjänsten.
 • Dokument om gasapparater och utrustning planerad för installation.
 • Mottagna tekniska villkor.

Efter kontraktets slut bör en designingenjör skickas till dig, som kommer att göra alla nödvändiga mätningar för att utarbeta ett projekt för distribution av gaskommunikation inuti huset och på platsen. Han måste komma överens om behovet av en pannrumsanordning, mätarens placering och alla gasapparater.

Vi pratade mer om utformningen av gasförsörjningssystemet i den här artikeln.

Utformningen av gasapparater i huset

Bestäm på platsen för gasspisen och pannan i designfasen så att den inte behöver Gör omprojektet på efterbehandlingsstadiet, eftersom gasapparater inte får gå vidare diskretion

Efter utarbetandet av projektet är det nödvändigt att godkänna alla intresserade organisationer, till exempel huvudarkitekturen, en vattenkanal och motorvägen (enligt avtal kan designerbolaget också få visum).

Det är nu kvar att lägga fram ett paket med projektdokumentation tillsammans med ett tecknat kontrakt för anslutning till gastjänsten och vänta på de lagstadgade 14 dagarna, varefter du antingen returnerar den reviderade planen för revision eller tillåter att agera

Steg # 3 - byggnads- och installationsarbete på platsen

När dokumentfasen är klar kan du antingen börja leta efter ett byggföretag eller lita på gasledning läggning på organisationsplatsen som avslutade projektet (om den senare har motsvarande licens). Här kommer en uppskattning med en lista över kommande arbete och deras värde.

Om priset passar - kontraktet är undertecknat. För att vara säker är det nödvändigt att tydligt ange tidpunkten för arbetet och tillhandahålla i avsnittet om betalning av föremålet vid vilken den fullständiga beräkningen kommer att göras först efter kommissionens godkännande av gasledningen.

Om kostnaden är extremt hög kan du utesluta från uppskattningen av arbete som inte kräver upptagande och kvalifikationer att utföra dem själv (men inte alla organisationer kommer att godkänna detta) eller att söka fast billigare.

Efter att installations- och rörinstallationsarbetet har genomförts måste entreprenören tillhandahålla inbyggd dokumentation. För att kontrollera och godkänna delen av gasledningen, en provision från företrädarna för gastjänsten byggnadsentreprenör, inspektörer för arkitektonisk och byggnadsövervakning, arbetsskydd och ägaren av huset.

Gasledning installation

Vid tidpunkten för godkännandet av installationsarbetet ska all gasutrustning som anges i projektet installeras och vara klar för att ansluta det "blåa bränslet"

Kommissionen fattar ett beslut från 2 till 4 veckor, varefter det blir nödvändigt att betala kvitto för teknisk tillsyn. Nu är det möjligt att ingå en överenskommelse om leverans av gas, underhåll av gasledningen och inbyggd utrustning för att täta mätaren. Husets ägare måste också genomgå säkerhetsanvisningar i gastjänsten.

Steg # 4 - Pipeline Insertion och System Launch

Det sista stadiet av förgasning hemma - inset av det kontrollerade området rörledning på ditt territorium till gasledningen. Denna uppgift utförs av gasarbetarna efter betalning och samordning med dig.

Uppstart av gas

Gasspecialister ska ta rören till rörledningen till sektionen, anslut din pipeline till systemet, kontrollera trycket och genomföra en testkörning.

När du kontrollerar utrustningen och den första gasförsörjningen måste du ringa en anställd till den organisation som tjänstekontraktet ingicks med.

Efter öppnandet av grenventilen måste han upprätta det optimala driftsättet för instrumenten, se till att de är i drift och ge instruktioner om operationen. Därefter undertecknas handlingen om acceptans av arbete, en kopia av vilken siktas till projektet och skickas till arkivet.

Nuans av förgasning i det lokala området

Även om majoriteten av arbetet med att distribuera gaskommunikation utförs av entreprenören, gör inte ägaren av huset heller ont för att ta reda på vad som är. När allt är om specialister är ansvariga för säkerheten för anslutningar och installation av systemet, kommer det att vara nödvändigt att självständigt välja och köpa gasapparater. Ja, och om landskapsplanering av platsen och inredningen av huset är att oroa sig i förväg.

Val av rörledningstillägg

För leverans av huset kan du montera systemet, passera genom luften eller tunnelbanan. Det första alternativet är snabbare och billigare.

Gasledning över huvudet

Rören i ovanstående gasledning ska vara belägna minst 50 cm från marknivån, för vilka de är fastsatta på stöd av eldfast material och fast på husets väggar med speciella fästen

Men det ovan nämnda systemet har också betydande nackdelar: öppna rör är mer mottagliga för korrosion och oavsiktlig skada. Dessutom kan skrupelfria grannar enkelt göra en olaglig bindning för dem, och utseendet på huset är osannolikt att dra nytta av interlacing av ljusgula färger.

Därför, om terrängen och budgeten för projektet tillåter, bör du tänka på den underjordiska kommunikationen. Ett sådant system är mycket säkrare och säkrare eftersom det skyddas mot olyckor av ett jordlager. Dessutom förstör inte layouten utseendet på webbplatsen.

Men den underjordiska konstruktionen blir 1,5-2 gånger dyrare, och det kommer att kräva mycket ledigt utrymme: på ett avstånd av 2 m till vardera sidan av gasledningen bör det inte finnas några byggnader. En annan nackdel är underhållsvårigheten, eftersom när ett rör bryter igenom det måste höja marken och leta efter en läcka.

Underjordisk gasledning

För att ordna den underjordiska gasledningen är det nödvändigt att gräva en djup gräv så att avståndet från toppen av röret till marknivå är minst 60 cm

Men valet av typ av system beror på sådana nyanser:

 • Om din gren kommer att gå igenom någon annans sektion, kan ägaren vägra att störa jordens bördiga jord för den underjordiska rörledningen. Den omvända situationen kan emellertid också vara möjligt - när en granne inte gillar tanken på ett markrör på stöden, och han kommer att kräva att dölja strukturen.
 • Om platsen ligger nära grundvatten eller stenig mark, är det bättre att stanna på ovanstående byggnader.
 • Om rörledningen kommer att behöva korsa motorvägen eller nära sameksistera med högspänningsöverföringsledningar - överväga endast underjordiska strukturer.

Det finns också kombinerade gasledningar, varav en del passerar under jord och den andra genom luften. Men det här alternativet är ganska komplicerat i design och installation, så det utförs oftast när man måste "översätta" en gren över vägen.

Val av material för rör

För rörledningen behöver du bara köpa certifierade komponenter, och det gäller inte bara rör utan också olika förbindnings- och låsningselement - te, kors, armbågar, pluggar, kopplingar, adaptrar.

När det gäller rören - sannolikt materialet och det nödvändiga diameter Du kommer att anges i gastjänsten eller design- och installationsföretaget. Men det mest populära idag är två alternativ - traditionellt stål eller relativt innovativa polyetenprodukter.

Polyetylengasrör

Polyetenrör är flera gånger längre än metall under livslängd på grund av korrosionsbeständighet, hållfasthet och elasticitet, men på grund av sin flexibilitet kan de inte användas för montering på stöd

Dessutom kommer polyetenrör inte att misslyckas även i klimat med svåra vintrar (upp till -45 grader) och väger 7 gånger mindre än metall "konkurrenter", vilket underlättar installation och transport.

En annan viktig fördel är plastens okänslighet för effekterna av strömmande strömmar, så det hotar inte elektrokemisk skada på din rörledning.

Stålgasrör

Den inre delen av rörledningen och entrén i själva byggnaden måste endast utföras med metallrör (stål eller koppar). Polyetenstrukturer är förbjudna här.

Men kolvstålrör är lämpliga för alla gasledningar - in-house, underground eller surface. De är fastsatta genom svetsning eller användning av sömlösa leder.

För högtrycksnät rekommenderas att man använder rör med en diameter på minst 5 cm, för att leda runt huset - från 2,5 cm. Väggtjockleken för den underjordiska rörledningen bör inte vara mindre än 0,3 cm, för den ovan nämnda rörledningen - 0,2 cm och mer.

Värmepanna eller panna?

Gaskällans typ och tekniska egenskaper beror direkt på det uppvärmda rummets område. För 150 kvadrater och 2 dispenseringspunkter med varmt vatten är väggutrustningen tillräckligt, för ett större område behöver du en golvstående panna. Vi pratade mer om att välja en gaspanna på nästa artikel.

I rummet med pannan behöver du installera en huva, och helst - en gasdetektor som varnar för kolmonoxidläckage.

Provpanna rum i huset

Om värmeutrustningens effekt överstiger 30 kW, kommer det att krävas ett separat rum med lägre priser, kan du installera pannan i köket eller ett annat rum hemma, där du kan utrusta skorstenen

Om stugans yta överstiger 200 m2, och pannaffekten är 30 kW, måste du utrusta en separat pannrum, där det är möjligt att lokalisera inte bara en gaspanna utan även en panna, en panna av indirekt uppvärmning och andra instrument.

För detta tilldelas ett separat rum på 7,5 m3 eller mer, alltid med ett fönster, en skorsten, friskluftsventilation och en takhöjd på minst 250 cm.

Priser för förgasning och sätt att spara

Enligt de nya reglerna för anslutning till gasnätet föreskrivs i Förordning nr 1314Kostnaden för anslutningen beror på konsumentkategori.

För privata hus och stugor finns tre alternativ:

 1. När gasförbrukningen är högst 5 kubikmeter per timme, kommer anslutningen att kosta 20 tusen rubel. Avståndet i en rak linje från gaspannan till gasdistributionsnätet får inte överstiga 200 m.
 2. För byggnader där den beräknade förbrukningen planeras i nivå 5-15 m3 / timme, kommer utbudet till gränsen till platsen att kosta cirka 50 tusen.
 3. Om förbrukningen överstiger 15 m3 / timme utförs en individuell beräkning.

Denna kostnad innefattar utveckling av tekniska villkor från gasdistributionsorganisationen och leverans av rör från huvudgasledningen till ägarens territorium.

För en avgift kan du komma överens om installationsarbetet på webbplatsen. Vanligtvis kostar kostnaden för sådana tjänster billigare än privata organisationer, men tidsfristerna är mycket längre och vid hög arbetsbelastning kan de sträcka sig helt och hållet under en obestämd period.

Utarbeta ett projekt - ett separat utgiftsutgift, som kommer att kosta från 10 till 100 tusen. rubel (mycket beroende på region och byggnadens storlek). Om du föredrar ett företag som inte bara designer, men också har licens för installation, kan du spara upp till 20-35%.

Förgasning av stugan bosättning

Fråga dina grannar, kanske vill de gå med i linjen, då kan kostnaden för material och många av arbetet delas.

Kollektiv anslutning är ett annat alternativ för dem som söker ett sätt att ansluta sin stuga till gas med minst förlust av pengar. Dessutom finns regionala anslutningsprogram och bidrag på många platser.

Mer detaljerat kostnaden för förgasning av ett privat hus vi diskuteras här.

Slutsatser och användbar video om ämnet

För att göra det enklare att förstå nyanser av gasförsörjningen till din stuga, rekommenderar vi att du bekantar dig med ett litet urval av videomaterial.

Om pappersarbetet för anslutning till gasledningen och kostnaden för vissa typer av arbete:

Förfarandet för förgasning hemma - nyanserna att ansluta till huvudledningen:

Steg för förgasning av ett privat hus:

Och slutligen råd. Om motorvägen är långt borta eller om relieffens specificitet utgör komplexa uppgifter för att leda rörledningen till plats, det finns ett alternativ till att leverera huset med "blått bränsle" - autonom förgasning gasbehållare.

Har du nyligen slutfört förgasningen av ditt hem och vill dela med dig av dina erfarenheter med andra husägare? Lämna dina kommentarer i kvarteret under artikeln - berätta hur mycket den här händelsen kostar dig, gjorde du något själv eller lät du lita på hela mängden arbete till experterna? Vilka rör rekommenderade du för att placera rörledningen? Många användare kommer att uppskatta din rådgivning.

Gasrörsöverföring: hur man överför i en lägenhet i enlighet med normerna

Gasrörsöverföring: hur man överför i en lägenhet i enlighet med normernaMonteringsarbete

Enhetens gaskommunikation i lägenheten är föremål för vissa krav, därför oberoende installation och anslutning av utrustning samt överföring av gasröret till en annan plats kategoriskt är förbjude...

Läs Mer
Byte av gaskranen i enlighet med säkerhetsföreskrifterna

Byte av gaskranen i enlighet med säkerhetsföreskrifternaMonteringsarbete

Rör, vilken gas matas till plattorna eller annan utrustning, som körs på detta bränsle, obligatoriskt För att vara utrustad med enskilda kranar, i händelse av en farlig situation omedelbart stänga ...

Läs Mer
Ventilation i badet: en översyn av de traditionella kretsar och enheter nyanser

Ventilation i badet: en översyn av de traditionella kretsar och enheter nyanserMonteringsarbete

Bakgrunden temperatur och hög luftfuktighet i badet - gynnsamma förhållanden för att lösa alla typer av skadliga mikroorganismer. De inkluderar bakterier, virus, mögelsvampar, träförstörande och lu...

Läs Mer