Jak narazit do plynovodu: požadavky a pracovní řád

Zemní plyn poskytuje člověku teplo a teplé jídlo. Pro realizaci těchto funkcí je však nutné je přivést k bytu - vybavit potrubí připojené k centrální síti, vytápěcím zařízením a domácím spotřebičům.

Ve fázi projektování potrubí je nutné zjistit, která povolení mají být vypracována, jak správně vniknout do plynovodu a komu pověřit tuto zodpovědnou práci. Odpovědi na tyto otázky jsou podrobně popsány v článku.

Dále jsme popsali různé způsoby připojení k centrální dálnici a také načrtli rysy připojení k plastovému a kovovému potrubí.

Obsah článku:

 • Co jsou to plynovody
 • Pravidla pro výpočet šířky pásma
 • Jak se připojit k potrubí?
  • Připravte se na kravatu
  • Vlastnosti procesu navázání
  • Pravidla výkonu
 • Možné způsoby připojení
 • Obsahuje vložku do kovového plynovodu
 • Vložte do plastového potrubí
 • Závěry a užitečné video na toto téma

Co jsou to plynovody

Plynovod je specializovaným potrubím, jehož účelem je přeprava a skladování určitého množství modrého paliva. Může mít různé konstrukční znaky, které se liší v závislosti na úkolech přiřazených hlavní lince.

Například sítě mezinárodního významu dodávají obrovské množství plynu na velké vzdálenosti, protože udržují stálý tlak na vysoké úrovni. Proto jsou jakékoliv pokusy se systémy přívodu plynu nevhodné a mohou být nebezpečné nejen pro vás, ale i pro ostatní.

Nejlepší možností pro práci se systémem bude tedy zavolat příslušné služby specializované na práci s plynárenskou komunikací, která splňuje požadavky legislativy.

Vložení do potrubí provádí příslušné služby

Plynovod musí být instalován odborným servisem, který má požadovanou úroveň tolerance a splňuje všechna bezpečnostní opatření.

Potrubí jsou uspořádána jako oběhový systém lidského těla. Jejich úloha může být srovnána s koronárními cévami. A již z centrálních trubek regionálního významu rozdělte modré palivo mezi spotřebitele.

Jsou méně hlavní, proto je tlak v nich mnohem nižší. I v takových plynárenských sítích jsou však jeho skoky možné jak směrem dolů, tak v rostoucím směru.

Spojení s plynovou komunikací nastává, když má organizace zvláštní vstup. Kabeláž ve vašem domě, můžete se pokusit realizovat jeho vlastní. K tomu stačí znát jasnou posloupnost akcí a dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření.

Pravidla pro výpočet šířky pásma

Hlavním faktorem zodpovědným za nepřetržité dodávky modrého paliva spotřebitelům je hodnota kapacity potrubí. Výpočet tohoto parametru se provádí speciálním algoritmem. Kromě toho se vyrábí bez ohledu na typ použitých trubek.

Maximální propustnost plynové potrubí lze vypočítat podle následujícího vzorce:

Q max. = 196.386 × D² × P / Z × T,

kde:

 • R - pracovní tlak udržovaný v potrubí plus 0,1 MPa nebo absolutní tlak plynu;
 • D - vnitřní průměr trubky;
 • T - teplota černého černého paliva měřená na stupnici Kelvin;
 • Z - faktor stlačitelnosti.

Tento vzorec stanoví následující vzor: čím vyšší je hodnota indikátoru T, tím větší by měla být šířka pásma sítě.

V opačném případě dojde k odtlakování plynovodního vedení, což nevyhnutelně povede k explozi této nebezpečné látky.

Volba způsobu vložení do potrubí

Po provedení volby typu potrubí pro plynovod je důležité správně určit způsob navázání.

Existuje složitější vzorec. Výše uvedený algoritmus je však dostačující pro provedení nezbytných výpočtů, které předcházejí vazbě na plynovod.

Jak se připojit k potrubí?

Vložení do páteřní sítě nelze provádět osobně - pouze s pomocí odborníků z plynárenských společností, kteří mají povolení a povolení k provedení takové práce. Bez ohledu na zvolenou společnost je před připojením ke komunikaci rozsáhlá přípravná fáze.

Připravte se na kravatu

Pokud se rozhodnete svěřit proces připojení k plynárenské síti odborníkům příslušné společnosti, musíte se obrátit na licenční službu. Zde, kromě podání přihlášky ze zavedeného vzorku, budete muset poskytnout balíček dokumentů stanovených na legislativní úrovni.

Před řezáním proveďte výpočty

V předvečer navázání na plynovod je nutné nejen provést správné výpočty, ale také získat povolení od výrobců plynu.

Pokud jde o vložení nově postavené budovy do plynovodu, vlastník by měl nejprve poskytnout cestovní pas, identifikační kód a schválený návrh systému dodávky plynu.

Kromě toho by měl být připraven soubor dokumentů:

 • prohlášeníosobně certifikován vedoucím územního členění plynárenství;
 • povolení připojení na plynovod, vydaný plánovacím oddělením architektonického uspořádání;
 • fotografieprováděné v procesu topografického průzkumu oblasti, ve které bude navazování prováděno;
 • technický pas do soukromého domunebo jeho kopii, ověřenou notářem.

Obrázek musí být ověřen autorizovanými pracovníky plynárenské služby. Zachytí veškerou inženýrskou infrastrukturu, a to nejen plynárenskou, ale i vodovodní, topenářské a kanalizační.

Pokud je dům ve výstavbě, pak by měl být poskytnut vhodný architektonický návrh, povolení k jeho stavbě a půdorys.

A pokud jeho celková plocha přesahuje 300 m2 M., Je nutné předložit tepelný výpočet struktury, situační 1: 5000 plot plán, sousedé souhlasí s připojením k plynárenské síti, písemné formu.

Poslední dokument bude potřebný v případě, kdy se plánuje umístit část plynovodu pod úseky, které jim náleží.

Bez povolení pro postranní panel nemůže fungovat

V předvečer práce na pokládce potrubí pro poklepávání do plynovodu je nutné získat zdokumentované povolení zavedeného vzorku.

Ve většině případů vydává povolení tohoto druhu vláda města. plynárenských zařízení, protože jsou plnými vlastníky přepravy plynu dálnic.

Kromě toho budete muset poskytnout technické pasy nebo jiné dokumenty připojené k plynovým spotřebičům, které jsou plánovány instalovat v budově - povolení k užívání zařízení v místě bydliště, osvědčení o shodě, jakož i smlouvy na služby.

Budete také potřebovat inspekční certifikát pro kouřovody a další dokumenty stanovené právními předpisy. Pouze se všemi povoleními a akty v ruce můžete začít pracovat na postranním panelu, tj. pouze legálně.

Je třeba mít na paměti, že neoprávněné připojení k plynovodu, bez registrace v předepsaném zákon, řád řádných dokumentů a koordinace s příslušnými útvary je plný administrativních opatření. A pokud ve stejné době došlo k poškození potrubí, pak trestní sankce.

Vlastnosti procesu navázání

Proces odpichu do plynovodu je spojením nové trubky, kterou bude látka z centrální dálnice přepravována ke spotřebiteli. Taková spojení jsou zpravidla prováděna bez vypnutí přívodu plynu v síti dálkových vedení.

Lisovaný výrobek

Použití takového výrobku pro připojení k plynovodům přes ventil vám umožňuje provádět celou řadu prací na spoji bez snížení tlaku plynu. Vysvětlení k schématu: 1 - nádobová fréza, 2 - vřeteno, 3 - západkový mechanismus, 4 - bar, 5 - komora, 6 - komorová ucpávka, 7 - přítlačný šroub, 8.9 - madla, 10 - spojka, 11 - zásuvka, 12 - šoupátko, 13 - zarážka šroub (+)

Je třeba zvážit určité body. Jedním z nich je vysoký tlak v hlavním potrubí, takže práce na vložce se provádí pomocí speciálního zařízení. To se provádí po dokončení instalace a testování funkčnosti instalovaného potrubí pro nového spotřebitele.

Pokud výstavbu jednotlivé pobočky mohou provádět zaměstnanci soukromých společností a některé z těchto procesů provádí sám vlastník, Spojení s ním může provádět pouze speciálně vyškolený personál vypracované pokyny.

Jeho činnost povede specialista na plynárenské služby.

Pravidla výkonu

Soubor pravidel, která musí být dodržena při provádění vazby na plynovod, není obtížné zapamatovat. V procesu připojení by však mělo být striktně dodržováno.

Toto jsou následující body:

 1. Pokud je síť charakterizována nízkým tlakem, doporučuje se v komunikaci s indikátory vsunout vodiče do 20 mm až 80 mm vody. Čl.
 2. Práce s potrubím pod středním nebo vysokým tlakem je povolena pouze po snížení hladiny na přijatelné hodnoty.
 3. Je-li snížení tlaku technicky nemožné provést, je nutné se uchýlit asistence specializovaného vybavení určeného pro práci v nestandardním provedení podmínek.
 4. Je důležité přilákat zaměstnance příslušných organizací, kteří mají zvláštní povolení k provádění tohoto typu práce.
 5. Pokud se má použít svařování a řezání plynem, měl by se monitorovat tlak v místě, který by měl být během instalace udržován v rozsahu 40-150 kg / cm.

Dodržování komplexu těchto jednoduchých pravidel vám umožní vyhnout se abnormálním situacím v procesu odposlechu do potrubí a zajistit bezpečnost ostatních.

Bezpečnost je důležitá při vkládání

Vkládání do plynovodu je prováděno při sledování tlaku v plynovodu

Možné způsoby připojení

Připojení nové sítě modrého přívodu paliva k existující síti se provádí pomocí navázání nebo svařování.

V prvním případě není práce hlavního potrubí vystavena drastickým změnám, protože proces odpichu za studena do plynového potrubí se provádí bez použití svařování. Objem čerpané látky a její tlak se nemění a jsou stále udržovány v provozním rozsahu sítě.

Tato metoda se používá pro připojení nových spotřebitelů. Chcete-li vykonávat práci spojenou s centrální sítí, musíte mít povolení a povolení k provádění činností nebezpečných pro plyn.

Bez speciálního školení je naprosto nemožné zasahovat do provozu hlavního potrubí. Porušení může vést k tragickým následkům smrti nebo vězení.

Schéma provádění spojení

V některých případech by měl být spoj s potrubím proveden s průsečíkem os sítí. Vysvětlení k schématu: 1 - spojovací potrubí, 2 - pracovní plynovod, 3 - „okno“ (řezná stěna), 4 - zorník, 5 - dřevěný kotouč, 6 - svařovaný šok, 7 spojovací vsuvka, 8 - tyč pro odsávání, 9 - polštářek (+)

Druhá možnost je častější pro zapojení většiny obyvatel. Je spolehlivý a dokázal projít zkouškou času. Odborník, který tímto způsobem vede postranní panel, však musí mít nezbytně vysokou odbornou kvalifikaci a musí mít zvláštní povolení.

Metody samotného spojení jsou:

 • vložte do potrubí pod nízkým tlakem;
 • pod středním a vysokým tlakem plynu, pokud se používají speciální zařízení;
 • s odpojením plynu a úplným odtokem z potrubí.

Volba způsobu připojení k plynovodu závisí na řadě faktorů. Rozhodnutí musí tedy učinit spojující se lidé v každém jednotlivém případě.

Pokud jde o výkonného umělce, mohou existovat 2 možnosti: zástupci plynárenské služby nebo zaměstnanci soukromé společnosti, mají zákonné právo provádět úkony, jakož i nezbytné vybavení a přístup k nebezpečným plynem funguje

Kromě toho může ve druhém případě úřad přijmout povinnosti týkající se přípravy a provedení balíčku dokumentů pro právní vazbu na hlavní plynovou síť. Je pravda, že všechny dodatečné služby ovlivní konečné náklady na připojení.

Důležitým aspektem je volba trubek správného průměru.

Nejen perfektní provoz potrubí, ale i bezpečnost celého systému přepravy plynu závisí na správném výběru potrubí.

Obsahuje vložku do kovového plynovodu

Vložení do centrální větve kovových trubek se provádí po vypracování náčrtu budoucí práce a přípravy všech materiálů, které budou užitečné v procesu na základě zvoleného způsobu připojení.

První je čištění pracovního povrchu. Současně odstraňují naprosto všechno zbytečné z místa vybraného pro připojení k plynovodu: odpadky, barvy, rez. Dále proveďte rozvržení spojovacího místa a odložte značku. Proveďte potřebné otvory.

Po této dobře ošetřené dobře. Během disekce povrchu trubkové štěrbiny opatrně potažený jílem. To je vyžadováno pro minimalizaci rizika, že se plynný plyn bude při řezání zapalovat.

Otvory jsou uzavřeny co nejrychleji pomocí azbestové hlíny a místo, které prošlo úpravou, je rychle ochlazeno.

Spojování trubek svařováním

Potrubní spoje by měly být provedeny tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího průsečíku os potrubí.

Další fází práce bude instalace odpojovacího zařízení. Po ochlazení kovu se zátka odstraní, aby se mohla odstranit část řezané trubky z potrubí.

Nyní je ve vytvořené mezeře instalováno odpojovací zařízení. Skládá se ze sady pryžových a dřevěných disků a pytlů naplněných viskózní jílovitou konzistencí.

Poté nainstalujte trysku. Po uzavření otvoru rozpojovacím zařízením začnou dělat hlavní otvor určený pro připojení nové trubky. Nejdříve je nutné ověřit shodu průměru, protože někdy musí být označení opraveno.

Dále vytvořte otvor a namontujte trubku. Jeho tupé spoje jsou svařeny na obou stranách svařováním a uzavírací šoupátko na něm je uzavřeno. Po zavření otvorů.

Po dokončení instalace trysky pokračujte ve svařování nové trubky. Před tím se odstraní kovová struska vytvořená po vytvoření hlavního otvoru. Po vyčištění povrchu potrubí namontujte do otvorů novou trubku a po zakrytí jílem vytvořte svary.

Poté si vezměte vodný roztok mýdla a opatrně je potřete novými švy, ujistěte se, že jsou těsné a že nedochází k úniku modrého paliva.

Společná inspekce potrubí je velmi důležitým aspektem bezpečnosti.

Trubkové spoje by měly být pečlivě zkontrolovány na modrý únik paliva tím, že je namazáte roztokem mýdla a vody.

Pokud není pozorován únik plynu, přejděte do závěrečné fáze práce, tj. Usněte v zákopu. To však není tak jednoduchá operace, jak se zdá na první pohled.

Výkop by měl být prováděn také v souladu s níže uvedenými normami:

 • okolo obvodu kulového kohoutu a spojovací oblasti spojovací trubky je nutné plnit měkkou půdu vrstvou větší než 20 cm a zhutnit ji;
 • Konečné zasypání výkopu s půdou je přísně zakázáno provádět s buldozerem nebo jiným těžkým stavebním zařízením.

Je přísně zakázáno zasahovat výše uvedené zařízení na půdní vrstvu, zakrývat místo spojení a potrubí, která z ní vycházejí, stejně jako na kulovém ventilu vyčnívajícím nad povrchem země.

Vložte do plastového potrubí

Spojení s plynovými potrubími z plastových trubek není finančně nákladné ve srovnání s ocelovými plynovody. V případě plastových trubek je to mnohem snazší než u kovových. Je důležité dodržovat jasnou posloupnost akcí.

Plastové výrobky pro montáž inženýrských konstrukcí se nyní používají poměrně často.

Mezi výhody patří:

 • drahé izolační materiály nejsou nutné;
 • přiměřená cena s vysokou úrovní zpracovatelnosti instalačních a stavebních prací díky použití automatických svářečských strojů, nízká poptávka po těžkých zařízeních a drahým zaměstnancům;
 • životnost - nejméně 50 let;
 • minimální náklady během provozu a opravy.

V předvečer vázání je nutné zakoupit kvalitní armaturu vyrobenou v továrně v souladu s požadavky GOST (spojovací prvky). A také pro větší spolehlivost švů budete muset použít speciální lepidlo a zásuvku.

Kromě toho je třeba dbát na to, aby byl trubkový spoj co nejpevnější a měl nejlepší hustotu. V předvečer instalace musí být zpracování vložky provedeno antikorozním prostředkem.

Vložení do HDPE trubky má své vlastní vlastnosti

Bez ohledu na to, jaký způsob navázání na trubku HDPE je zvolen, je třeba provést všechny akce pomocí speciální technologie.

Pokud jde o proces odpichu do plynového potrubí sestávajícího z plastových trubek, provádí se následujícím způsobem. Připojte trubky se speciálními ocelovými nebo polyethylenovými vložkami. Jsou umístěny kolmo k existující přepravní soustavě plynu. Jejich délka může být od 80 do 100 cm.

Samotný proces stavby se provádí pomocí plastových trubek se zástrčkovým kontaktem v základně. Technologie poklepání do plynovodu se provádí následovně: ohřev ocelové vložky na teplotu 60 ° C na ní rychle a fyzicky položí plastovou konstrukci.

Poměrně populární technologie je připojení pomocí kulového ventilu. Maximální průměr potrubí z plastových výrobků, který lze vložit, je 500 mm pro modely s SDR 11 a 800 mm - s SDR 17,6.

V tomto případě tlak v potrubí pro přenos plynu nesmí překročit 1 MPa (10 bar). Samotná technologie odpichu do plynovodů z polyethylenových trubek se provádí v určitém pořadí.

Bezvýrazné jho

Je možné narazit do polyethylenové trubky bez použití svařování; v tomto případě využijte speciální svorky

První je svařovaný kohoutek. V předvečer instalace zařízení ve stávající síti jsou instalovány kování a vložkové ohřívače (spojovací a povrchová péče), kulový ventil je instalován v souladu s SP 42-103-2003.

Dále je montáž a instalace zařízení. Vrtná tyč, na jejímž konci je fréza namontována, a sestava vložky jsou upevněny na volné odbočce kulového kohoutu. Aby toho dosáhl, přišrouboval polovinu zařízení pro upnutí. Tyto akce umožňují získat zcela uzavřené spojení.

Dalším krokem bude upínací uzel přes spojení s jeřábem. Současně by měl být tlak vyšší o 0,1 MPa než ve stávajícím plynovém vedení.

Po vložení do potrubí. Vrtací tyč se otáčí pomocí rohatkové páky, která předává mlýn, který zase prochází stěnou potrubí.

Pak se tyč s frézou přivádí zpět a kulový ventil se zavře. V okamžiku, kdy fréza vstoupí do stávajícího vedení plynu, je určeno snížením síly, se kterou se vrtná tyč otáčí, a také změnou délky jejího zdvihu.

Po vytvoření díry se vrtací tyč s frézou zatáhne a otočí ramena zařízení pro řezání proti směru hodinových ručiček. Jakmile se fréza vyjme mimo kulový ventil, musí být uzavřena.

Po dokončení postranního panelu zkontrolujeme těsnost spojů.

Další akce pro vložení do plynovodu by měly být zaměřeny na utěsnění tupých spojů a na kontrolu jejich bezpečnosti.

Poté je nutné uvolnit tlak v sestavě vložky do plynovodu a demontovat zařízení. Vypnutím kohoutku se plyn uvolní ze spojovací sestavy přes parní hadici a kohoutek se sytičem. Současně se zařízení odstraní z volné odbočky kulového kohoutu. Nyní lze vyjmout frézu z vrtací tyče.

V další fázi je nutné vyjmout řezaný fragment trubky z řezačky a odstranit vytvořené třísky.

Pak se připojí k odstranění potrubí. Svařuje se pomocí spojky na volnou odbočku kulového kohoutu. Po nastartování modrého paliva musí být svar stlačen pod pracovní plochou tlak, předúprava spojů vodným roztokem mýdla, aby se zajistilo, že nedochází k úniku plynu.

K legalizaci odposlechu dochází uzavřením smlouvy.

Smlouva o dodávce modrého paliva musí být uzavřena na konci procesu odbočení do plynovodu s cílem legalizovat připojení

Úspěšné dokončení navázání na plynovod je nutné provést dokumentární část práce, uzavřít dohodu na dodávky, technické a havarijní dispečerské služby s regionálním zástupcem plynárenské společnosti v roce 2006 regionu.

Převzetí nového plynového zařízení po dokončení navazujícího procesu a utěsnění zařízení, která řídí množství spotřebovaného modrého paliva, provádí zástupce výše uvedených zařízení společnosti.

Na našich stránkách najdete blok článků věnovaných napojení plynu na soukromý dům, doporučujeme Vám přečíst si:

 1. Kolik stojí připojení plynu k soukromému domu: cena za plyn
 2. Jak je plyn připojen k soukromému domu: vstupní zařízení + instalace systému
 3. Specifikace připojení plynu: postup pro získání potřebné dokumentace

Závěry a užitečné video na toto téma

Video zobrazuje v reálném čase vložený tlak bez překrytí plynu:

Video o vložení do stávajícího vysokotlakého plynovodu:

Příklad vytvoření vazby na plynovod pod tlakem ve videu:

Usnadnění obecných technických požadavků a postupu práce na připojení k plynárenské síti k navigaci ve všech nuancích, stejně jako k řízení práce společnosti, s níž byla uzavřena dohoda o připojení, bude jednodušší.

Kromě toho zmizí absurdní touha po pádu do plynovodu samo o sobě a pozve údržbáře, aby ušetřil peníze.

Podělte se se svými čtenáři o své zkušenosti s vyjednáváním dokumentů a připojením k centrálnímu plynovodu. Zanechte prosím komentáře k článku a položte své otázky. Formulář zpětné vazby je umístěn níže.

Jak si vybrat a nainstalovat ventilátor v koupelně +, jak se připojit ventilátor k přepínači

Jak si vybrat a nainstalovat ventilátor v koupelně +, jak se připojit ventilátor k přepínačiMontážní Práce

nucené větrání zařízení - jeden způsob, jak zajistit příjemné mikroklima v soukromém domě nebo městský byt. Jednodušší zařízení - ventilátory - nakonec byli tlačeni dílčí systémy a klimatizační zař...

Přečtěte Si Více
Jak sestava průchod skrz střešní ventilace: uspořádání střešních prostupů

Jak sestava průchod skrz střešní ventilace: uspořádání střešních prostupůMontážní Práce

Odejmout potrubí na střeše - tento úkol na první pohled to nevypadá zvlášť obtížné. Ale v praxi, uzel předává větrání přes střechu by mělo být provedeno velmi pečlivě a v souladu se všemi technický...

Přečtěte Si Více
Instagram story viewer